ប្រម៉ូតសិនសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលនៅខាងមុខនេះ ទិញម៉ាស៉ីននឹងទទួលបានការចាប់រង្វាន់ជាច្រើន

ប្រម៉ូតសិនសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលនៅខាងមុខនេះ ទិញម៉ាស៉ីននឹងទទួលបានការចាប់រង្វាន់ជាច្រើន